TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY

a 2019. október 13. napján tartandó

önkormányzati választásokról, jelölésről, ajánlásról, határidőkről

 

Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek!

 

A Köztársasági Elnök az önkormányzati választásokat 2014. október hó 12. napjára írta ki.

Az alábbiakban tájékoztatást kívánok nyújtani Önöknek a képviselő és polgármesteri indulás jogszabályok adta lehetőségeiről, feltételeiről:

 

Zalaújlak község  lakossága ez év január 1-én  104 fős volt, amely a 2010. évi L. tv. alapján 4 fő képviselő megválasztását teszi lehetővé a településen. Ezen felül közvetlenül kerül megválasztásra a polgármester.

 

A választópolgárok aláírásukkal támogathatnak egy -egy jelöltet. (ajánlóíven)

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat, de egy jelöltet csak egyszer.

A választópolgár bármely választókerületben választható.

A településen képviselő jelölt lehet, akit a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 1%-a ajánl.

ZALAÚJLAK tekintetében ez: 1 ajánlás.

A településen polgármesterjelölt lehet, akit a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 3%-a ajánl.

ZALAÚJLAK tekintetében ez:  3 ajánlás.

 Tekintettel arra, hogy előfordulhat néhány hibásan kitöltött ajánlás, vagy épp szavazati joggal nem rendelkező személy aláírása stb., ezért javaslom, hogy az előírtnál valamivel több aláírást gyűjtsenek össze a biztos jelöltté váláshoz az indulni kívánó személyek.

 

Ajánlóívek felvétele:

Amint a köztársasági elnök a választás napját kitűzte ajánlóívet igényelhetnek a képviselő és polgármester jelöltek a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivataltól, továbbá Kirendeltségeitől (Helyi Választási Iroda).

Jelen tájékoztatóhoz mellékelt igénylőlapon!

Ajánlást bárhol lehet gyűjteni, KIVÉVE:

 1. a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 2. b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 3. c) tömegközlekedési eszközön,
 4. d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 5. e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 6. f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

 Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.

Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi a bejelentéstől számított 3 napon belül!

A HVB minden megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő 4. napon nyilvántartásba veszi, a nyilvántartás folyamatos vezetéséről a HVI gondoskodik, és a Nemzeti Választási Iroda vezeti, és hozza nyilvánosságra!

 

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]. Tehát az aláírásokat augusztus 26-tól szeptember 9-ig lehet gyűjteni.

 

A szükséges számú ajánlást a fenti időpontig le kell adni a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatalban, ill. Kirendeltségein (HVI).

A Helyi Választási Bizottság a benyújtást követő 4. napig (Ve. 132 §.) határozattal dönt a törvényi feltételeknek megfelelő személy, szervezet nyilvántartásba vételéről.

 

Kampányidőszak:

A kampány a szavazás napját megelőző 50. naptól ( augusztus 24.) a szavazás befejezéséig tart (október 13. 19.00 óráig). A szavazóhelyiség 150 méteres távolságán belül – közterületen – tilos kampánytevékenységet folytatni a szavazás napján. Választási gyűlés szintén a kampányidőszakban tartható

 

Képviselővé Zalaújlak községben az a 4  fő fog válni, aki a  legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben valaki polgármesterként és képviselőként is indult, és polgármesterként megválasztották, akkor az egyéni képviselői listáról törölve lesz természetesen.

 

A települési képviselővel és polgármesterrel szembeni összeférhetetlenségi szabályok:

Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet

 1. a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve
 2. aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;
 3. ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;
 4. b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
 5. c) kormánytisztviselő;
 6. d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
 7. e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja;
 8. f) más települési önkormányzatnál képviselő;
 9. g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
 10. h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
 11. i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.

A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.

 

Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek!

 

Esetlegesen felmerülő, a választással kapcsolatos egyéb kérdéseikre a Helyi Választási Iroda (települési honlapokon közzétételre kerülő) bármely elérhetőségén szíves tájékoztatást nyújt.

 

 

Nagyrécse, 2019. augusztus 1.                     

 

Tisztelettel:                                                                                                                                                                                    

Hegedüs Szilvia
jegyző , HVI vezető